تاريخ : | | نویسنده : مدیر

برای آگاهی همه همکاران ودانش آموزان عزیز ذکرچند نکته برای برگزاری آزمون تیز هوشان ونمونه دولتی بر خود لازم می دانم.

توجه:

دانش آموزان کلاًدر یک آزمون شرکت می کنند اما با اولویت بندی

یعنی اگر دانش آموزی بتواند نمره حد نصاب  برای ورود به مدارس تیز هوشان را کسب کند (مثلا 60 تا 100درصد نمره آزمون  را برای تیز هوشان ملاک قرار می دهند) وبقیه را  (مثل 40 تا 60 درصد را )برای نمونه دولتی  ملاک قرار می دهند .

فرض کنید سعید در آزمون 45 درصد  را پاسخ داده باشد .سعید برای تیزهوشان پذیرفته نمی شود ولی برای نمونه دولتی پذیرفته می شودوقبول به شمار می رود.

آزمون  راس ساعت 9 صبح روز جمعه 18/2/1393 در سراسر کشور  به صورت همزمان بر گزار خواهد شد.

ازهمکاری که دقت نموده بود تشکر ویژه دارم.

   • فروش بک لینک | بک لینک